Haridus- ja Teadusministeeriumi  koolide iga-aastases rahuloluküsitluses on olemas eraldi teemaplokk, mis uurib liikumisvõimalusi koolides. See annab võimaluse Liikuma Kutsuvate Koolide tulemusi teiste koolidega kõrvutada.

Samuti saame hinnata, kuidas liikumisvõimalused koolipäeva jooksul mõjutavad õpilaste koolikogemust, rahulolu, koolirõõmu ja -väsimust.

Tulemused: Liikuma Kutsuvad Koolid ja muud Eesti koolid

  • 4. ja 8. klasside õpilaste liikumisvõimalused on Liikuma Kutsuvates Koolides oluliselt paremad kui teistes koolides. 11. klasside hinnangutes olulist erinevust ei ilmne;
  • kõigis koolides hindasid õpilased liikumisvõimalustest kõige kõrgemalt liikumisvõimalusi koolimajas ning liikumise ja trenni meeldivust;
  • kõige madalama hinnangu said 4. klasside õpilastelt vahetunnis õue minemise võimalus (õuevahetund) ja aktiivne transport (koolitee);
  • 8. klasside õpilased hindasid kõige madalamalt liikumismängude korraldamist (mänguvahetunde), õpetajate julgustust vahetunnis liikumisel ning liikumisvõimaluste olemasolu tundides (aktiivseid ainetunde);
  • 11. klassides olid madalamad hinnangud õpetajate julgustusele vahetunnis liikumiseks, tundides liikumise võimalustele (aktiivsetele ainetundidele) ning ka aktiivse transpordi kasutamisele (aktiivsele kooliteele).

Need tulemused annavad hea pildi Liikuma Kutsuva Kooli programmi arenguvõimalustest: peaksime tegevusi arendama ka gümnaasiumiastme suunal, et gümnasistide liikumisvõimalusi rohkem toetada.

Tulemused: liikumisvõimaluste mõju õpilaste koolikogemusele

  • Liikumisvõimaluste tunnetamine ja üldine liikumissõbralik õhkkond (õpilaste korraldatud liikumistegevused, õpetajate poolne julgustav hoiak, kaasamine) parandab õpilaste koolikogemust – vähem on kooliväsimust, koolis tuntakse end hästi ja tullakse kooli hea meelega.
  • Tunnis liikumise võimalused ja üldine liikumissõbralik õhkkond on olulised hea enesetunde loojad kõigis vanuseastmetes.
  • Vahetunnis liikumise võimaluste avardamine kasvatab head enesetunnet ja koolimineku meeldivust.
  • Liikuma Kutsuva Kooli mõju on kõige rohkem tunnetatav 4. klassides, kuhu on siiani suunatud ka programmi peamised tegevused. Kõik küsitluses mõõdetud liikumisaktiivsuse tunnused olid Liikuma Kutsuvates Koolides kõrgemate näitajatega kui nendes koolides, mis pole võrgustikuga liitunud. 
  • Vanemates klassides tunnetavad kooli võrgustikku kuulumise mõju õpilaste pigem kaudselt, kooli üldise liikumissõbraliku õhkkonna ning õuemineku võimaluste kaudu. Liikuma Kutsuvate Koolide vanematel õpilastel võib noorematele suunatud tegevusi kõrvalt vaadates olla tekkinud ka teatav ilmajäetuse tunne ning nad ootavad rohkem neile suunatud tegevusi ja kaasamist.
PDF Embedder requires a url attribute HTM-rahulolu-ja-koolikeskkond_Liikumisvoimalused-koolis_raport_2022-oppeaasta

https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2023/02/HTM-rahulolu-ja-koolikeskkond_Liikumisvoimalused-koolis_raport_2022-oppeaasta.pdf

rahulolu_koond

https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2023/03/rahulolu_koond.pdf