Vaikselt on Eesti koolides taastumas tavapärane õpe, kus õpilased ja õpetajad saavad tunni ajal jälle päriselt kokku. Samas ei pea koos õppimine tooma kaasa umbsetesse klassiruumidesse sulgumist ega kõrgendama ohtu COVID-19 levitamiseks.

Õues õppimine ja seal vahetundide veetmine aitab viiruse levikut piirata ja toetab lisaks ka õpilaste vaimset ja füüsilist tervist, millele koroonakriis on tõsist mõju avaldanud.

Haridus- ja Teadusministeerium, rida omavalitsusi ja paljud koolid üle Eesti ongi juba võtnud sihiks leevendada probleeme õuesõppe ja õuevahetundide abil.

Kuidas õuetunde ja õuevahetunde korraldada? Teadusuuringutele, parimatele praktikatele ja Eesti koolide kogemustele tuginedes pani Tartu Ülikooli liikumislabor kokku soovitused koolidele, lapsevanematele ja omavalitsustele.

Õuevahetunnid 

Eesmärk 

Et ennetada viiruse levikut kontaktõppe taastumisel ning toetada laste füüsilist ja vaimset terviseseisundit, toimuvad võimalikult paljud vahetunnid õues nii selle kooliaasta lõpuni kui sügissemestri alguses.

Soovitused koolidele

PÄEVAKAVAkohandage tunniplaani nii, et vahetundide läbiviimine õues oleks jõukohane. Kasutage nt „libisevat“ päevakava, kus vahetunnid on eri aegadel, viige sisse paaristunnid või kombineerige õuevahetunde söögivahetundidega.

RIIDEDlubage õpilastel õueriideid hoida klassiruumis. See vähendab kokkupuuteid garderoobis ja laseb lastel kiiremini õue liikuda. Nooremad õpilased võiksid saada klassis või rõivistus hoida ka varuriideid.

SPORDI- JA MÄNGUVAHENDID: et õpilastel oleks õues tegevust, pange igale klassile kokku spordi- ja mänguvahendite komplektid (nt pallid, reketid, hoonöörid, kriidid, rõngad), mida vahetunniks õue viia.

HAJUTAMINE: laste kogunemisi saab vähendada „libisevate“ vahetundide või koolihoovi tsoonideks jagamise abil. 

KOKKULEPPED LAPSEVANEMATEGA: rääkige lapsevanematega läbi päevakava muutused ja nende hüved. 

KUI KOOLIHOOV ON VÄIKE: kasutage õuevahetundides lähiümbruse parke või muid väliruumi osasid; arutage võimalused läbi omavalitsusega.

 

Soovitused lapsevanematele

RIIDED: leppige lastega kokku, et nad käivad koolis ilmastikukindlate õueriietega, mis võivad määrduda. Hea, kui noorematel lastel oleks koolis olemas varuriided. 

KOOLI TOETAMINE ÕUETARVETEGA: Kui teil on kodus seisma jäänud mängu- ja spordivahendeid, mida õues kasutada saaks, siis võiksite pakkuda neid koolile. 

 

Soovitused kohalikele omavalitsustele

UURIGE, MILLIST TUGE KOOLID VAJAVAD: arutlege koolidega õuevahetundide võimaluste üle. Kui õuevahetunnid koolis võimalikud pole, leppige kokku lähedalasuvate parkide või muu väliruumi kasutus. Tunnustage ja jagage parimaid praktikaid koolide seas.

SPORDI- JA MÄNGUVAHENDID: et õpilastel oleks õues tegevust, toetage koole klassipõhiste vahendite komplektide (nt pallid, keksukummid, hüpitsad, reketid, hoonöörid, kriidid, rõngad) ning suuremate vahendite (nt ilmastikukindlad lauatenniselauad, slackline) soetamisel.

HOOVIDE KOHANDAMINE: nõustage ja toetage koole koolihoovi hädapärasel kohendamisel, kui vajalik on (nt peatumis- ja parkimiskohtade vabastamine ruumi juurde tekitamiseks).

 

Õuesõpe

Eesmärk 

Et ennetada viiruse levikut kontaktõppe taastumisel ning toetada laste füüsilist ja vaimset terviseseisundit, viiakse kõigis klassides vähemalt osa koolipäevast läbi õuesõppe vormis. Koolihoove ja väliruumi kasutatakse tundide ajal ära siseruumide koormuse vähendamiseks.

Soovitused koolidele

PÄEVAKAVA: õues õppimist saate soodustada paaristundide ja lõimitud tundide lisamisega tunniplaani.

KOGEMUSTE JAGAMINE: pakkuge õpetajate seas õuesõppe kogemuste ja meetodite jagamise võimalusi, nt sisekoolitustel ja ideepankade abil.

VAHENDID: õuesõppe läbiviimist aitavad lihtsamaks teha õpetamis-, õppe- ja tugivahendid (nt kirjutamis-alused, kiletaskud, õuetahvlid, istumisalused jm).

TSONEERIMINE: võimalusel jagage koolihoov erinevateks aladeks, millest mõned on õppetsoonid.

AJUTISED VAHENDID: vihmase ilmaga õuesõppe võimaldamiseks kasutage varjualuseid (nt õuetelgid, aga uurige ka avaliku ruumi võimalusi.

KOKKULEPPED LAPSEVANEMATEGA: rääkige lapsevanematega läbi muutused õppetöös ja nende hüved.

Õpetajatele oleme pühendanud rea soovitusi, nippe ja õuesõppeks sobivaid aluspõhimõtteid, mille leiate teistelt alalehtedelt: lihtsad meetodid, mille abil muuta tavatund õuetunniks; I KA õpetajale, aineõpetajale ja liikumisõpetuse õpetajale suunatud soovitused.

Siia oleme koondanud põhivarustuse soovitused, mille abil on õpetajatel lihtsam õppetööd õuetingimustesse viia.

Soovitused lapsevanematele

RIIDED: leppige kokku, et lapsed käivad koolis ilmastikukindlate õueriietega, mis võivad määrduda. 

ISTUMISALUSED: pistke oma lapse kotti kokkuvolditav istumisalus. See ei kaalu palju, aga võimaldab lapsel istuda ka niiske ilmaga nt kividel, treppidel ja mujal.

 

Soovitused kohalikele omavalitsustele

UURIGE, MILLIST TUGE KOOLID VAJAVAD: olge koolidele õuesõppe sisseviimisel abiks. Kui koolihoov õpilastele õuesõpet ei võimalda, leppige kokku lähedalasuvate parkide või muu väliruumi kasutus. Tunnustage ja jagage parimaid praktikaid koolide seas.

KOOLITUSED: koostöös kõrgkoolide ning kohalike looduskeskuste, hariduskeskuste ja muuseumidega pakkuge õpetajatele õuesõppe meetodeid ja materjale.

VAHENDID: toetage koole õuesõpet soodustavate vahenditega nagu õuetahvlid, kirjutamisalused, istumisalused, seisulauad, õuetelgid või varjualused.