Üks parimaid viise lisada koolipäevadesse liikumist on mänguvahetundide abil. Need on vahetunnid, kus mängujuhtideks koolitatud õpilased viivad kaaslastele läbi erinevaid aktiivseid tegevusi. Mängujuhid võiksid tegutseda kõigis koolides, kus hoolitakse laste heaolust ja soovitakse koolipäeva aktiivsemaks muutmise vastutust õpetajate ja õpilaste vahel hajutada.

Mis on mänguvahetund?

Mänguvahetunnid on organiseeritud vahetunnid, kus õpilastest mängujuhid viivad teistele õpilastele läbi erinevaid aktiivseid mänge.

KUS? Mänguvahetund võib aset leida koolikoridoris, saalis, klassiruumis, võimlas, aga kindlasti ka õues.

MILLAL JA KUI SAGELI? Vahetundide kestus võib olla nii pikem kui lühem, isegi veerand tunniga jõuab osalejatele pakkuda veidi mängu- ja liikumisrõõmu. Samas oleks hea, kui kool kohandaks tunniplaani nii, et tekiks võimalus pikemateks mänguvahetundideks – see tagab piisava ajavaru mängude seletamiseks ja neis osalemiseks. Nii mängijatel kui ka juhendajatel võib tekkida raskusi õigeks ajaks tagasi klassi jõudmisega, kuid neid tagajärgi aitab ennetada pikem vahetund ning õpetajatega läbirääkimine.

Mänguvahetundide sagedus on kooliti erinev – ühest korrast kuus kuni paari korrani nädalas.

KELLELE? Kõige enam naudivad vahetunnimänge 1.-5. klasside õpilased, kuid pole siiski ebatavaline, et mänguvahetundides osalevad ka vanemad põhikooliõpilased või gümnasisistid. On koole, kus mänguvahetunde korraldatakse ka õpetajatele.

MILLISEID MÄNGE MÄNGITAKSE? Mängujuhtide pagas on suur. Nad oskavad juhendada erinevaid seltskondlikke ja aktiivseid mänge, mille seas on nii koolikultuuris juba aastakümneid levinud tegevused nagu “Haned-luiged” ja erinevad kullimängud kui ka kaasaegsemaid ja vähem tuntud mänge. Samuti on mängujuhid osavad takistusradade, maastikumängude, aardejahtide jm aktiivsete tegevuste korraldamisel.

Mida mängujuht oskab?

Mängujuhtide koolitustel õpivad õpilased juhendama paarikümmend aktiivset tegevust ja omandavad sealjuures väga selged teadmised hea mängujuhi omadustest ning koostööst kaasõpilastega.

Juhendamine sisaldab palju erinevaid oskusi: mängude lahtiseletamine, mängude vahel valimine, keerukate ja ettearvamatute olukordade ennetamine ning lahendamine, osalejate innustamine või vahel ka pidurdamine. Lõppeks kuulub juhendamise juurde ka vali ning selge hääl või ruuporiga rääkimise oskus.

Mängude korraldamine annab õpilastele väärtuslikke meeskonna juhtimise ja korralduskogemusi. See annab ka julgust ja esinemisoskusi, tõstab eneseusku ja aitab omandada teisi toetavaid väärtusi.

Nii on mängujuhtidele kontimööda ka muud ülesanded ja võimalused end teostada – jagada vahetunnis spordivahendeid ja mänguvahendeid, viia läbi tantsu- või õuevahetunde, teha tundides liikumispause, juhtida kaasõpilaste klassiõhtuid ja ka lastevanematele suunatud üritusi, korraldada erilistel päevadel aardejahte või muid õuemänge, teha mängutunde lasteaialastele ning miks mitte teha neid asju loovtööde raames.

Koolid on leidnud, et mängujuhtidest kasvavad kiiresti välja tublid ja tegusad eestvedajad ja vabatahtlikud mistahes üritustele.

Miks mänguvahetunnid head on?

Noorematele õpilastele enamasti lihtsalt meeldib mängida ning mänguvahetund annab neile võimaluse mängida koos eakaaslastega kooliruumides, kus niikuinii palju aega veedetakse.

Tänu mängujuhtide juhendamisele õpitakse ka uusi mänge, mida saab jätkata teistes vahetundides, pärast koolipäeva lõppu ja nädalavahetustel. Sedasi muutub laste elu aktiivsemaks ja seltskondlikumaks nii koolis kui vabal ajal.

Tavapärased vahetunnid seonduvad nii õpilastel endil kui õpetajatel ja lapsevanematel sageli pigem omapäi ekraani ees “puhkamisega”. Aktiivseid vahetunde korraldades on meil võimalik neid arusaamu nihutada.

Liikuma Kutsuvate Koolide õpetajad on leidnud, et nende jaoks tähendavad aktiivsed mänguvahetunnid (eriti kui need toimuvad õues või võimlas) vaiksemaid koridore. Ka on rõõmustatud selle üle, et mänguvahetunnid ei suurenda õpetajate koormust: õpilaste tegevuse eest vastutavad teised õpilased.

Ka uuringute abil on selgunud mänguvahetundide positiivsed mõjud:

 • üle-eestiline koolide rahuloluküsitlus näitas, et kui koolis viivad õpilased liikumistegevusi läbi ning ka õpetajad julgustavad lapsi liikuma, paraneb sellega õpilaste üldine koolikogemus. See tähendab, et lastel on vähem kooliväsimust, koolis tuntakse end hästi ja sinna minnakse hea meelega;
 • organiseeritud aktiivsed vahetunnid mõjuvad hästi õpilaste omavahelistele suhetele, aidates arendada ühise mängu toel paremaid suhtlemisoskusi ja ennetada ka kiusamist;
 • uuringud on näidanud, et just organiseeritud vahetunnitegevustel on seos parema õpikäitumise, suhtumisega ning õpivõimega.

Kui palju mängujuhte võiks koolis olla?

Mida rohkem on koolis õpilastest mängujuhte, seda parem. Mängujuhtide suur hulk tähendab, et mänguvahetundide läbiviijad saavad vahelduda ning vahetunnid toimuda kas või iga päev, mil tunniplaanis selleks ruumi. Väheneb tõenäosus, et mängujuhiks saanud õpilased tunnevad, et on oma kohustustega üksi jäetud, ja väsivad. Kui mängujuhte on piisavalt, võib isegi tekkida kerge eluterve konkurentsiolukord ning ollakse rohkem motiveeritud vahetundi läbi viima.

Mõnes koolis on igas klassis mängujuhid, et mänguvahetunnid saaksid toimud ka klassisiseselt, teistes koolides on mängujuhid eeskätt 5.-8. klassidest ning neid on kooli peale kokku keskmiselt 6-8 õpilast.

Mängujuhtide koolituse optimaalseks grupisuuruseks on tavalisest koolist 20-30 õpilast. Väikese kooli puhul ootame osalejaid tavaliselt poole vähem.

Kuidas mängujuhte kooli saada?

Korraldage koolis mängujuhtide koolitus! Koolipõhistel mängujuhtide koolitustel räägitakse mängujuhtide rollist, arutatakse hetkel olemasolevate võimaluste üle (vahetunnis kättesaadavad spordivahendid ja mänguasjad, vahetunnipikkused) ning selle üle, kuidas luua kiusuvaba ja mängijaid toetav õhkkond. Loomulikult õpitakse koolitusel nii uusi mänge kui mängude juhendamist.

Mängujuhtide koolituseni võib jõuda mitmel viisil:

 • huvijuht või mõni teine inimene, kes on valmis olema mängujuhtide mentor, osaleb koolitusel “Mentorist koolitajaks”, kus saab endale oskused, millega ise mängujuhtide koolitusi koolis läbi viia;
 • kooli kutsutakse mängujuhte koolitama Liikuma Kutsuva Kooli aktiivsete vahetundide koolitajad. Meie koolitajatega saab tutvuda SIIN!

UUS! Valminud on juhend mängujuhtide koolituse läbiviimiseks.

Sellesse juhendisse on koondatud kõik vajalik selleks, et viia läbi koolipõhine koolituspäev.

Mida mängujuhid veel vajavad?

Täiskasvanute püsiv tugi

Koolide kogemused on seni näidanud, et tähtsas rollis mänguvahetundide toimimises on täiskasvanutest eestvedajad, täpsemalt “mentorid” – enamasti on nendeks inimesteks kooli huvijuhid või aktiivsemad õpetajad, kes õpilasi juhendavad ja aitavad kokku leppida näiteks ruumide kasutamise, mänguvahetundide sageduse vms.

Lisaks võib mentori rolliks olla ka mängujuhtide järjelkasvu eest hoolitsemine ehk uute mängujuhtide koolitamine enda koolis, sest paratamatult kasvavad mängujuhid mingil hetkel suureks, vahetavad kooli jms. Kui mängujuhtide mentor on läbinud mängujuhtide koolitamise koolituse, saab ta ise jätkusuutlikkuse eest hoolitseda, korraldades aeg-ajalt, kui vajadus tekib, mängujuhikoolitusi oma koolis.

Lihtsad mänguvahendid

On mitmeid mänge, mida pole lihtne läbi viia ilma abivahenditeta. Mängujuhid vajavad näiteks pehmeid palle, (hoo)nööre, hularõngaid, tähiseid ja muid võrdlemisi käepäraseid ja lihtsaid vahendeid.

Mängude kogumikud

Aastate jooksul oleme erinevad aktiivsed ja kaasahaaravad mängud koondanud kokku mängude kogumikesse. Kogumikke jagame koolidele, kes on osalenud Tartu Ülikooli liikumislabori aktiivsete vahetundide koolitustel, viimase kogumiku ja mängujuhi ideepanga saab igaüks ka endale ise digitaalsel kujul alla laadida siit. Samuti on väga mitmed mängud leitavad ka veebist, Liikuma Kutsuva Kooli IDEEPANGAST!

Mängujuhi tunnusega riided

Sarnased vestid, särgid või muud abivahendid, näiteks ka viled, hoiavad meeskonnavaimu ja torkavad silma nii koolikoridoris kui ka üritustel. Mängujuhtide rõivaid kujundades võib kasutada näiteks liikuma kutsuva kooli logo (mille leiad siit) või mängujuhtide logo.

Järjekindel tugi

 • piisavalt sageli toimuvad kokkusaamised ja suhtluskanal, et korralduslikud asjad toimiksid, mängujuhid saaksid teavitada, kui nad ei saa mänguvahetundi läbi viia jms;
 • tunnustamine: meelespidamine kooliüritustel, tänutäheks toredad töötoad või auhinnad, peod mängujuhtidele,
 • söök: toetamine näksidega, koolituspäevadel toitlustamine.
 • heaks võimaluseks on ka mängujuhtide huviring, kus mängujuhid saavad huviringi juhendajaga kokku, et uusi mänge õppida, plaane pidada, oma kogemusi jagada ja peatuda vajadusel ka muredel ja tekkinud kitsaskohtadel.

Eksperdilt eksperdile: soovitused mängujuhtidele ja nende mentoritele

Soovitused mentoritele:

 • “Ole mängujuhtide jaoks olemas, kuid ära hüppa kohe appi.”
 • “Mõni mäng hakkab vahetunnis ise tööle, ei vaja üleorganiseerimist.”
 • “Loo rutiin koos mängujuhtidega!”
 • “Kaasa tegevusse ka õpetajad/juhtkond.”
 • “Utsita, utsita, utsita!”
 • “Järjekindlus on oluline. Mänguvahetunde ei tohiks ära jätta – peab olema asendusvariant.”
 • “Usu, uut järelkasvu on vaja varem või hiljem!”
 • “Kaasa julgesti ka algklasside õpilasi.”
 • “Kasuks tulevad: mängujuhtide koolitused, teiste kooli mängujuhtidega kokkusaamised, kogemuste vahetamised, kaasamine, teemakuud, uute võimaluste leidmine, mis ärataksid “sisemise” mängija ja huvi.”

Soovitused mängujuhtidele:

 • “Tegutse julgelt ja ära mõtle üle!”
 • “Ole mängujuhiseid andes ja muresid lahendades konkreetne, sa saad hakkama!”
 • “Jaga vastutust.”
 • “Küsi abi, kui seda vajad.”
 • “Pea lubadustest kinni.”


Otsid inspiratsiooni või tahad küsida nõu?

Võta mängujuhtide ja nende mentoritega ühendust!

 • Antsla Gümnaasiumi mängujuhid ning huvijuht Liivia – liiviare[a]gmail.com;
 • Pühajärve Kooli mängujuhid ning huvijuht Tiina – tiina196[a]gmail.com;
 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli mängujuhid ning õpetaja Reene – reene.tammearu[a]kuninga.parnu.ee;
 • Uulu Põhikooli mängujuhid ja huvijuht Ester – e.kose[a]uulu.edu.ee;
 • Puhja Kooli mängujuhid ja huvijuht Ülle – ulle.narska[a]puhja.edu.ee; 
 • Tartu Kivilinna Kooli mängujuhid ja huvijuht Piret – piret.arula[a]kivilinn.tartu.ee;
 • Tallinna Rahumäe Põhikooli mängujuhid ja õpetaja Johannes – johannes.vergi[a]rahumae.edu.ee;
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi mängujuhid ja õpetaja Maria – maria.toom[a]gag.ee.

Mängud meie kodulehel

1. Palju mänge leiad Liikuma Kutsuva Kooli ideepangast – www.liikumakutsuvkool.ee/ideepank (vt mänge vahetunni kategooria alt).

2. Kümme head õuemängu on leiad alalehelt “Mängud õuevahetundidesse”

MÄNGUJUHTIDE VEEBIVUNK

Vaata järele: Liikuma Kutsuva Kooli veebivunk, kus Puhja Kooli loojuht ja mängujuhid ning Tartu Erakooli huvijuht jagavad mängujuhtide ja mänguvahetundide kogemusi:

LOE JUURDE: MÄNGUJUHID (SOTSIAAL)MEEDIAS