Eesti ja kogu maailma lapsed ei liigu piisavalt. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel ja liigsel istumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele ja heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule. Seetõttu oleme Tartu Ülikooli liikumislaboris loonud haridusuuendusprogrammi Liikuma Kutsuv Kool ja võtnud sihiks toetada koole, et iga koolipäev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele.

Liikuma Kutsuva Kooli programm tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele.

Liikuma Kutsuva Kooli kodulehelt leiad hulgaliselt ideid ja soovitusi, kuidas tuua rohkem liikumist laste, noorte ja ka õpetajate koolipäeva.

Miks peaks koolipäeva jooksul liikumist toetama?

Kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit, see on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks.

Uuringud näitavad, et alla poole Eesti lastest liigub piisavalt. Nädalapäevade lõikes ilmneb suur erinevus koolipäevade ja nädalalõpu vahel – liikumisaktiivsus on nädalavahetusel oluliselt madalam, piisavalt liikujaid on vaid 29%.

II kooliastmes (4.–6. klass) langeb õpilaste kehaline aktiivsus järsult ja istuva aja osakaal suureneb.

Liikumine on nii vajadus kui võimalus. Uuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega. Tänapäeva istuval ajastul ei ole liikumine laste jaoks loomulik osa päevast, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, sh ka pika koolipäeva jooksul.

Laste ja noorte liikumisaktiivsuse tase moodustub paljudest eri tegevustest nagu aktiivselt mängimine, aktiivne transport ehk vahemaade läbimine jala, tõukerattaga, jalgrattaga või muul aktiivsel viisil, treeningutel või mujal organiseeritud spordis osalemine, majapidamistööd ja teised igapäevased toimetused, samuti kehaliselt mitteaktiivne aeg.

Peamised keskkonnad ja mõjutajad, mis saavad luua eeldusi ja võimalusi liikumiseks, on:
– perekond ja sõbrad,
– lasteaed ja kool,
– kogukond ja ümbritsev keskkond,
– riiklikud strateegiad ja investeeringud.

Mis programm on Liikuma Kutsuv Kool?

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Meie visioon on, et kõigil Eesti õpilastel peab olema võimalus õppida Liikuma Kutsuvas Koolis.

Hea ülevaate leiab Liikuma Kutsuva Kooli programmist leiab nendest videotest:

Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtted

Liikuma Kutsuva Kooli programmis luuakse liikumisvõimalusi kõigisse koolipäeva ja -elu osadesse alates kooliteest ning lõpetades huvitegevustega:

Tegutsemisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut;
  • liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide, koolitee ja kehalise kasvatuse kaudu;
  • liikumine on osa koolikultuurist;
  • liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu;
  • liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ka ise osaleda ja panustada oma koolipäeva liikuvamaks kujundamisel;
  • liikumine on rohkem kui ainult sport.

Koolidel on erinevad tingimused, vajadused ja võimalused. Seetõttu on oluline, et iga kool leiaks endale kõige paremini sobivad lahendused. Liikuma Kutsuv Kool tähendab koolipere, lapsevanemate, omavalitsuse head läbikäimist ja koostööd õpilaste liikumise toetamisel. Ja mis on väga oluline – iga kool või kooliga seotud inimene saab hakata ise muutusi looma.

Olulised kooliga seotud osapooled, kes panustavad liikuma kutsuva koolikultuuri eri elementide loomisse, leiab alljärgnevalt skeemilt.

Kes rahastab programmi Liikuma Kutsuv Kool?

2016-2019

toimusid Liikuma Kutsuv Kooli arendus- ja rakendustegevused Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli rahastuse toel.

01.01.2020 kuni 30.04.2024

viidi arendus- ja rakendustegevusi läbi Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction” projektiga “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine”, mida kaasrahastas Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu kattis Tartu Ülikool.

Alates 1.05.2024

viiakse tegevusi ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi riigieelarvelisel toetusel.

Kes kuuluvad Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikku?

Liikuma Kutsuv Kool on koosloomel põhinev võrgustik, kus osalevad lisaks koolidele ja kooliperedele Tartu Ülikooli liikumislabor, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja paljud teised partnerid.

Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikku kuuluvad koolid üle Eesti. Vaata, millised koolid kuuluvad võrgustikku siit.