Mis on “Liikumisaktiivsuse tunnistus”?

Nagu õpilase klassitunnistusel on rivis õppeainete kokkuvõtvad hinded, on „Liikumisaktiivsuse tunnistusel“ rivis hinded Eesti laste ja noorte liikumisaktiivsusele, samuti liikumisvõimaluste peamistele mõjutajatele nagu perekond ja keskkond ning investeeringud. Lisaks leiab tunnistuselt ka soovitusi, kuidas kitsaskohti lahendada.

Tunnistuse aluseks ei ole omaette uuring. See koondab tervet hulka erinevaid andmeid ja Eestis läbi viidud uuringuid.

Ülemaailmne võrdlus

“Liikumisaktiivsuse tunnistusel” olevate hinnete aluseks on rida kategooriaid, mis on loodud vastavalt rahvusvahelisele süsteemile. Sama süsteemi järgi on hinnetelehti koostatud juba üle poolesajal maal kogu maailmas. Sarnased alused hindamiseks annavad võimaluse eri riikide seisu võrrelda, avastada teistes maades hästi toimivad lahendusi ning võtta neid eeskujuks.

Leheküljele www.activehealthykids.org on koondatud kõigi riikide ekspertide hinnangud seal kasvavate laste liikumisaktiivsusele – lehel saame Eesti laste tulemusi kõrvutada näiteks Mosambiigi, Soome või Sloveenia omadega.

Eesti tulemused

Eestis on liikumisaktiivsuse tunnistust välja antud kolmel korral – 2016. aastal, 2018. aastal ja 2021. aastal.

2021. aasta hinded liikumisaktiivsusele:

1. laste ja noorte üldine liikumisaktiivsus – “C+“ 
2. osalemine trennides ja organiseeritud spordis – “B-” 
3. aktiivne mäng, peamiselt õuesviibimise aeg – “D”
4. aktiivne transport (sh koolitee) – “D+” 
5. kehaliselt mitteaktiivne aeg (ekraaniaeg) – “D-”
6. kehaline võimekus – “C+“ 

2021. aasta hinded keskkonnale ja teistele mõjuteguritele, mis liikumisvõimalusi tagavad:
7. perekond ja eakaaslased – “C-“
8. kool – “C+” 
9. kogukond ja keskkond  – “B+” 
10. valitsus (riiklikud strateegiad ja investeeringud) – “B”

web_Liikumisaktiivsuse-tunnistus-2022_A5

NB: Kuna tegu on rahvusvahelise hinnetelehega, siis on hindamissüsteem meie jaoks mõneti ebatüüpiline. Tunnistuse võimalikud hinded on „A“, „B“, „C“, „D“ ja „F“. Hinnet „E“ tunnistusel ei ole.