2023. ja 2024. aastal on Liikuma Kutsuva Kooli programmi fookuses õpilased. Otsime koos koolidega – nii riigi- kui tavagümnaasiumidega, nii linna- kui maakoolidega – võimalusi, kuidas Liikuma Kutsuvaks Kooliks kujunemine saaks toimuda suuremas koosloomes õpilastega, kuidas teha otsuseid kogukonnana ning kuidas noored saaksid õppida oma koolielu puudutavates otsustes kaasa rääkima.

Õpilaste kaasamõtlemine ja kooli igapäevastesse tegevustesse panustamine ei ole seni olnud Eesti koolikultuuri tavapärane osa. Rõõm on aga näha, et asi on muutumises: paljud koolid tegelevad aktiivselt võimaluste otsimisega, kuidas õpilaste rolli eakohaselt avardada ning anda neile jõukohaseid ülesandeid ja väljakutseid.

Miks noori kaasata?

Laste ja noorte võimalus koolielu puudutavates aruteludes osaleda ja lahenduste elluviimises kaasa lüüa on mitmel viisil kasulik:

  • suureneb võimalus jõuda lahendusteni, mis päriselt toimivad ja noortele korda lähevad. See loob parema aluse selleks, et noorte liikumisaktiivsus koolipäevade jooksul tõuseks;
  • kaasates aitate õpilastes huvi tekitada ja seda hoida;
  • kui kutsute noored võrdselt kaasa mõtlema, näevad nad, et nende arvamused ja kogemused on olulised ja väärtustatud. See toetab kuuluvustunnet ja tõstab nende valmisolekut kaasa mõelda ja tegutseda nii koolis kui edasises elus. Samuti annab see võimaluse end teostada;
  • pakute mitteformaalse õppimise kogemusi ja toetate sellega paljusid üldpädevusi;
  • tekib rohkem võimalusi rakendada õpilasi ka ideede elluviimisel: selle suurepäraseks näiteks on õpilastest mängujuhid, kes viivad ise teistele õpilastele mänge ja muid aktiivseid tegevusi läbi nii koolipäevadel kui -üritustel;
  • noored õpivad juba maast-madalast argumenteerimis-, läbirääkimis- ja teisi olulisi suhtlusoskusi. See annab panuse nii tugevama kogukonna kui kodanikuühiskonna tekkeks ning hoiab ühiskonnas demokraatiat.

Kuidas kutsuda noori kaasa rääkima?

Järgnevalt on välja toodud mõned abistavad märksõnad õpilaste kaasamisel.

1. Mängulisus

Enne õpilaste arvamuste ja ideede kogumist on hea teema sisse juhatada mõne liikumismängu või temaatilise viktoriiniga. Mänguline kaasamine on oluline esimese kooliastme õpilaste puhul, aga ka vanematele õpilastele on hea luua pingevaba õhustik.

2. Liikumise teema avamine

Õpilastel on lihtsam kaasa rääkida, kui nad teavad, miks nende arvamust küsitakse ja mis nende avaldatud arvamuste ning soovidega edasi juhtub. Arutlege õpilastega liikumise olulisuse üle nii tervise kui enesetunde ja õppimise seisukohalt.
Rääkige sellest, et teie kool soovib suurendada turvalise ja põneva liikumise võimalusi koolipäeva jooksul. Arutlege õpilastega ka selle üle, millest soovide täitumine sõltub (aeg, raha, osalejate hulk, seadused ja reeglid jne), et vältida kõikide soovide kohese täitumise ootust.

3. Huvi ja “avatud küsimused”

Tundes siirast huvi õpilaste arvamuste vastu, julgustame neid oma mõtteid avaldama. Vahel on hea ka õpilastele meelde tuletada, et need pole kontrolltööküsimused, millele on „õige“ või „vale“ vastus, ning et nende kõigi mõtted on väärtuslikud. Mõned näited:

  • „Siin ei ole õigeid vastuseid. Ma sooviksin teada, mida teie arvate?“
  • „Aitäh, et sa oma mõtte välja ütlesid, see on just see, mida meil vaja on.“
  • „Ma küsin teie mõtteid sellepärast, et teie teate kõige paremini, mis vahetunni ajal toimub ja kuidas saaks vahetundi liikuvamaks muuta.“

4. Iga idee on oluline!

Ideede kogumisel võiks esialgu lähtuda „ajurünnaku“ põhimõtetest, kus ühtegi ideed ei heideta kohe kõrvale seetõttu, et see näib liiga suurejooneline, kulukas või esmapilgul naeruväärne. Mõni soov võib lähemal vaatlusel osutuda geniaalseks lahenduseks või anda mõtteid edasiarendamiseks.

5. Vabatahtlik osalemine

Mänguliste meetoditega võib julgustada õpilasi oma arvamusi ja soove avaldama. Täiendav võimalus on ka anonüümne ettepanekute kast.

6. Tagasiside andmine

Õpilastega koostööks on oluline neile anda tagasisidet ja tunnustust selle kohta, kuidas nende panus muutusele kaasa aitas.

Mõttetahvel: käepärane kaasamismeetod

Mõttetahvel on üks võimalikest meetoditest, mille abil kaasata õpilasi klassi või kooli tegevuste kavandamisse. Sama meetodit saab kasutada ka kolleegide ja lastevanemate kaasamiseks.

Paluge mõttetalgutel osalejatel esialgu mõelda ja siis kirja panna (individuaalselt, paaris- või rühmatööna) mõtted, mis tekivad mõttetahvli küsimusi lugedes.

Iga mõtte võiks panna kirja eraldi väikesele paberilehele (isekleepuvad märkmepaberid) ning kinnitada väljaprinditud mõttetahvlile.

Võite anda iga küsimuse üle mõtlemiseks eraldi aja. Julgustage osalejaid, rõhutades, et igaühe panus ja kirjapandud mõte on oluline ja aitab kaasa Liikuma Kutsuvaks Kooliks kujunemisel.

Laadi allamõttetahvel koos küsimustega, valge (pdf, sobib A3 paberile printimiseks).

Laadi alla: mõttetahvel koos küsimustega, kollane (pdf, sobib A2 paberile trükkimiseks trükikojas).

Mõttetahvli võib väikese vaevaga valmis meisterdada ka ise.

Inspiratsiooniks mõned näited isetehtud mõttetahvlite kasutamisest:

Veebivunk: kaasamine ja süsteemne lähenemine

Veebivunk “Kaasamise ja süsteemse lähenemise tööriistad” tutvustab kahe kooli kaasamiskogemusi.