Koolitee on oluline osa koolipäevast ja igal õpilasel peaks olema võimalus läbida koolitee vähemalt osaliselt aktiivselt liikudes.

MIS on aktiivne koolitee?

Aktiivne koolitee tähendab, et õpilased liiguvad kooli ning sealt ära kas jalgsi, rattaga, rulaga, tõukerattaga või muul kehaliselt aktiivsel viisil ning selleks on turvalised ja soodsad tingimused.

MIKS on aktiivne koolitee kasulik?

Panus koolipäeva ja õppimisse: 
 • tõstab lapse õpivõimet ja parandab tähelepanelikkust koolipäeva jooksul,
 • parandab aju verevarustust ja suurendab aju aktiivsust.
Panus tervisesse:
 • ennetab liikumisaktiivsuse tõusu kaudu mitmesuguseid terviseriske ja ülekaalulisust.
Panus keskkonda:
 • toob kaasa vähem liiklust ja puhtama õhu kooliümbruses.
Panus lapsevanemate ellu:
 • iseseisvalt ja oskuslikult liikuv laps leevendab vanemate logistilist koormust.
Panus lapse oskustesse ja arengusse:
 • toetab õpilase ruumitaju ja orienteerumisoskust, samuti võimekust riskidega toime tulla, mis aitavad kaasa psühholoogilisele ja kognitiivsele arengule ning iseseisvusele,
 • toob kaasa rohkem suhteid teiste lastega ja paremad suhtlusoskused,
 • toob kaasa kehaliste oskuste arengu ja suurendab loomulikul moel igapäevast liikumisaktiivsust,
 • annab uusi teadmisi ja kasvatab kogukonnatunnet.

Tutvu ka teiste teadusuuringute tulemustega.

 

Kuidas muuta koolitee aktiivseks?

Selleks et suur osa lapsi saaks rõõmuga käia kooli ja kodu vahet jalgsi või muul moel aktiivselt ning selleks et kooliümbruse liiklus poleks lastele ebaturvaline või ebamugav, saab kool ette võta terve rea tegevusi.

 

Õpilaste oskuste arendamine

Et läbida koolitee aktiivsel ja turvalisel viisil, kulub õpilasel marjaks ära hulk oskusi: oskus liiklust jälgida ja seal tegutseda, orienteerumisvõime, jalakäijale vajalikud teadmised ja oskused ning rattasõiduosavus. Neid oskusi saab arendada erinevatesse ainetundidesse lõimituna, kehalise kasvatuse tunnis, spetsiaalsetel teemanädalatel, orienteerumisüritustel. 

 

Lapsevanemate kaasamõtlemine

Oluline on ka vanemate tugi, kes saavad lapsi varustada aktiivsust toetavate liiklusvahenditega ning võimaldada kas või osaliselt koolitee läbimist aktiivselt. Samuti võiksid lapsevanemad anda panuse õpilaste liikumisviiside mitmekesistamisel, selleks vastava keskkonna loomisel ning turvalisuse tagamisel. 

Võtke aega, et õpilastele ja vanematele tutvustada aktiivse iseseisva liikumise häid külgi. Lapsevanem tahab lapsele parimat ja uued teadmised võivad tema igapäevaseid valikuid toetada.

 

KOVi tugi

Kutsuge koolipidaja appi kaasa mõtlema ja tegutsema, et kooli vahetut ümbrust turvalisemaks muuta ning leida peatumiskohad, mis oleksid kooli välisustest kaugemal.

Kohalik omavalitsus saab kooliümbruse ning laste peamiste liikumismarsruutide ohtudest ja võimalustest lähtudes võtta avaliku ruumi planeerimiseks ette muutused, mis võimaldaksid lastel turvaliselt jala liikuda või kergliiklusvahendeid kasutada.

Olgu siis tegemist ohutuma teeületusega, liikluse rahustamisega, lisatava tänavavalgustusega ristmikel ning ülekäiguradadel, nähtavuse parandamisega võsastunud ristmikel-ülekäikudel või uute kõnni- ja rattateede rajamisega piirkondadesse, kus neid napib.

 

Rattad, rula, tõukerattad

Aktiivse liikumise toetamiseks looge võimalused rataste ja tõukerataste turvaliseks hoiustamiseks. Korraldage koolis jalgrattasõidu, jalgrataste hoolduse ja parandamise koolitusi ning tehke kättesaadavaks jalgratta parandamise SOS-pakk.

 

Huvitav koolitee

Andke õpilastele ülesandeid, mida saab lahendada kooliteed läbides. Tehke kokkuleppeid, mis kaasavad tervet klassi. Näiteks: tulge vähemalt kolm korda nädalas kooli aktiivselt.

 

Tunnustamine

Tunnustage koolile omasel viisil neid, õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid, kes on panustanud koolitee turvaliseks ja aktiivseks muutmisse või on oma aktiivse liikumisega head eeskujud. Sellega loote uut normi, mis kutsub kaasa ka kahtlejad.

 

Aktiivne koolibuss

Julgustage õpilasi kutsuma endaga hommikul kaasa naabruskonna koolikaaslasi. Soovitage neil leppida kokku, kus hommikul kohtutakse, ning moodustada „aktiivne koolibuss“, kellega koos kooli kõndida või (tõuke)rattaga sõita. Noorematele õpilastele on abiks, kui lapsevanemad lepivad omavahel kokku, kes on „aktiivne bussijuht“.

 

Koolitee kaardistamine

Kasutage Transpordiameti koolitee kaardistamise infosüsteemi õppetöö mitmekesistamiseks ning liiklusteema lõimimiseks loodusõpetuse, geograafia, informaatika ja miks mitte ka matemaatika ja teiste tundidega. Õppevahendi abil saavad õpilased kaardistada oma koolitee, mõelda oma igapäevasele liikumisele ja koolitee ohutusele ning planeerida ohutumat teekonda kooli ja koju. Õpetajad saavad õpilaste vastustest olulist infot liiklusohutuse teema käsitlemiseks ja andmeid, mida õppetöös rakendada. Koolijuhid ja kohalik omavalitus saavad kaardirakendusest infot liikluskorralduslike probleemide kohta.

 

“Jupike jala peatuskoht” koolist kaugemal

Vaid jalgsi või rattaga liikumine pole alati võimalik ning osa lapsi saabub ja lahkub nii või teisiti vanemate autos. Nende liikumisele aitab kaasa võimalus ka väike jupike jala tulla. Autost varem maha tulemine vähendab liiklust kooli ümber ning tõstab kõigi turvalisust. Mida arvestada, kui sellist peatuskohta rajada?

 • peatuskoht on parajal kaugusel koolist (mõned sajad meetrid) ja turvalises kohas,
 • koolimaja välisusteni viib ohutu teekond,
 • mitmel autol on võimalik peatuda korraga,
 • vajadusel 3-4 peatuskohta eri suundadest tulijatele,
 • hea on tegevused omavalitsusega kokku leppida.