Eestis on aina enam liikuma kutsuvat mõtteviisi edendavaid inimesi. Sünnivad teod, mis võiksid olla inspiratsiooniks ka teistele. Kandidaadid Aasta Tegija konkursile 2019/2020 õppeaastal on esitatud ning saame nüüdseks teile uhkusega esitleda kõiki tublisid tegijaid, kelle panust liikumiskultuuri arendamisse on märgatud. Aitäh kõigile esitajatele!  

Liikuma Kutsuva Kooli Aasta Tegija 2019/2020 kategooriad ja nominendid on: 

LIIKUMA KUTSUV SAAVUTUS KOOLIS   

 • Pärnu Vanalinna Põhikool, kes on lühikese ajaga lisaks kogu kooliperele liikuma kutsuvatesse tegevustesse kaasanud ka lapsevanemad 
 • Sillaotsa Kool, kes ühiselt tegutsedes võitis Kastre valla kaasava eelarve ideekonkursi, mille toel loodi kooli juurde multifunktsionaalne siseõueala. 
 • Tallinna Järveotsa Gümnaasium projektiga „Liikumisminutid“, kus kogu koolipere osales liikumisminutite kogumises. 
 • Tallinna Südalinna Kool kogupäevakooli mudeliga, kus liikumisvõimalused on läbi mõeldud terve koolipäeva lõikes. 
 • Tartu Kesklinna Kool oma mitmekülgse liikuma kutsuva õuealaga, mis sündis tänu vanematekogu eestvedamisele, koostööle õpilaste ja õpetajatega ning linna toele (Tartu kaasava eelarve konkursil võideti esimene koht). 
 • Võru Kesklinna Kool projektiga „Iga samm loeb“, mis toimus läbi aasta ning kutsus lisaks kooliperele kaasa tegema ka lapsevanemad ja linnakodanikud. 

LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGUS TIIM 

 • Mäetaguse Põhikool, kelle tegus tiim viis lühikese ajaga sisse mitmed suured liikumist edendavad muudatused, kaasates kohaliku omavalitsuse, hoolekogu, lapsevanemad, õpilased, kolleegid ja Alutaguse valla teised koolid.
 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, kelle ühte hoidva meeskonna liikumist edendavate tegevustega on tulnud kaasa õpilased ja kogu koolipersonal  õpetajatest sööklatädideni. 
 • Tallinna Järveotsa Gümnaasium, kus õpetajad on eeskujuks liikumisüritustel osalemisega ning õpilastel on head võimalused eri liikumistegevustest osa saada. 
 • Tallinna Kunstigümnaasium, mis korraldab õpilastele ja personalile liikumist ja loodust ühendavaid projekte.  
 • Tallinna Kuristiku Gümnaasium, mis eesotsas kooli huvijuhi Triin Tibariga on kogunud tuntust liikumiskultuuri edendava koolina. 
 • Tartu Descartes’i Kool, mis liitis koolisiseselt kaks meeskonda, Tervist Edendava Kooli ja Liikuma Kutsuva Kooli, liikumiskultuuri arendamise vankri ette ja on eri liikumistegevustesse kaasa tõmmanud lisaks kooliperele ka Annelinna kogukonna lapsevanematest lasteaialasteni. 

LIIKUMA KUTSUV ÕPETAJA 

 • Kaja Kivisikk Tartu Descartes’i Koolist on klassiõpetaja, kes väsimatu innovaatori, eestvedaja ja korraldajana rikastab kolleegide ja õpilaste elu, vedades lisaks liikumistegevustele eest veel palju teisi projekte
 • Karin Vassil Kostivere Koolist on innovaatiline kehalise kasvatuse õpetaja, kes sidus distantsõpet ja liikumisõpetust juba enne eriolukorda ning kes innustab liikuma mitte ainult oma õpilased, vaid kogu koolipere, lapsevanemad ja kogukonna.  
 • Klassiõpetajad Jüri Gümnaasiumist, kelle järjepidev koostöö on muutnud aktiivse tegevuse õppetöö tavaliseks osaksmilles liikumine on õppe sisuga seotud ning saanud normiks õppetöö kavandamisel ja läbiviimisel. 
 • Lea Valang Paide Hammerbecki Põhikoolist on kehalise kasvatuse õpetaja, kes distantsõppe esimesest päevast alates hoolitses lisaks õpilaste liikumisvõimalustele ka oma kolleegide liikumise eest, postitades e-päevikusse soovituslikke võimlemiskavasid. 
 • Rakvere Gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone kehalise kasvatuse õpetajad Merle Tammre, Alar Madilainen ja Vello Akel, kes korraldavad koolis kaasahaaravaid liikumisega seotud üritusi ning kelle värskeid ideid saab rakendada nii ainetunnis kui ülekoolilistel üritustel.
 • Sigrid Tilk Muraste Koolist on tulihingeline Liikuma Kutsuva Kooli esindaja oma koolis, kes panustab liikumistegevustesse ja teeb pidevalt tööd, et liikumisvõimalusi koolis paremaks muuta. 
 • Valdur Kaasik Tallinna Kunstigümnaasiumist on töö- ja tehnoloogiaõpetaja, kes on pidevalt oma õpilasliikuma suunanud.

LIIKUMA KUTSUV KOOLIJUHT 

 • Olga Saikovskaja Kostivere Kooli direktor toetab oma kooli õpetajate loomingulisust, et muuta õpilaste liikumisharrastused mitmekesisemaks, ning hoolitseb, et liikumisvõimalusi oleks ka väljaspool kooli ja et liikumiskultuur leviks.  
 • Raino Liblik, Kuristiku Gümnaasiumi direktor, on pikaajaline tegutseja, kes on suured ja süsteemsed muutused suures koolis kannatlikult ja rahulikult ette tnud ja ära teinud ning on plaanipärase järjepidevusega eeskujuks teistele koolidele.
 • Valdek Rohtma, Võnnu Keskkooli direktor on Võnnu piirkonna kõige suuremaks liikuma kutsujaks ning tervist edendava eluviisi propageerijaks isikliku eeskuju näitel. Liikuma kutsuvatesse tegevustesse on tema eestvedamisel haaratud kaasa lisaks kooliperele terve kogukond.  

LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGUSAD MÄNGUJUHID 

 • Grettel Liset MöldriPuurmani Mõisakooli mängujuht, on oma innukuse ja säraga eeskujuks kõigile mängujuhtidele ja õpetajatele.  
 • Kätlin Goos, Ülenurme Gümnaasiumi mängujuht, on alles 5. klassis, aga olemuselt väga tegus ja ettevõtlik, viies omaalgatuslikult läbi mänguvahetunde, ning on oma ettevõtlikkusega eeskujuks noortematele ja vanematele õpilastele.  
 • Elisabeth Geier ja Kristel Taal, mängujuhid Antsla Gümnaasiumist, tegid omal algatusel koolituse, et igas klassis oleksid mängujuhid.  Nüüd on igas klassis 2 4 uut mängujuhti ehk ühtkekokku 51 õpilast, kes seisavad hea selle eest, et liikumiskultuur edeneks.  
 • Tartu Descartes’i Kooli mängujuhid Marleen Plakk, Loviisa Koltšin, Liina-Lisandra Vatman ja Marit Samrjakova korraldavad igal nädalal algklassidele mänguvahetunde, löövad kaasa kooliolümpiamängude läbiviimisel ning on aktiivsed liikumiskultuuri esindajad ka väljaspool koolimaja.
 • Tartu Kesklinna Kooli 7.b klassi vungirühm, kuhu kuuluvad Iiris Marii Mõttus, Bianca Daria Sosnovski, Mia Lisette Kohva, Eneli Kuusik, Meriliis Juht, Astrid Paluteder, Kirsti Tattar ja Harriet Koppel, on korraldanud kolme aasta jooksul noorematele klassidele mänguvahetunde ning on innukad liikumise edendajad koolis.  

SÄRAV LIIKUMA KUTSUV NOORTEALGATUS 

 • Forseliuse kooli mängupauside kalender on olnud tubli tiimitöö huvijuhi ja mängujuhtide vahel, mille abil pakuti aktiivseid tegevusi ja mängulisi pause ka distantsõppel.
 • Imavere Põhikooli tervisepäev „Tervisest algab kõik“ on nelja põhikoolinoore, Lisete Palmi, Maris Taul, Gerle Rännik, Gaimo Salumäe, ühisprojekt, mis oli suunatud Järva valla noortele. Algklassidele suunatud tervisepäeva loengute ja mängude sihiks oli tõsta noorte teadlikkust tervise ja liikumisega seotud teemadelNoori toetas huvijuht Karmen Kaljula ning õpetaja Taiga Laur.  
 • Tallinna 32. Keskkooli spordiaktiiv „Spordivaim on tegusa kehalise kasvatuse õpetaja Meelis Raiendi eestvedamisel loodud aktiivsetest õpilastest koosnev rühmitus, kes korraldab kogu kooliperele sportlikke tegevusi. Noored on teistele suureks eeskujuks ning julgustavad ürituste abil proovima uusi liikumisviise ja leidma endale see kõige sobivam.

LIIKUMA KUTSUVALE KOOLILE TOEKS OLNUD LAPSEVANEMAD 

 • Kristi Terep, Tartu Mart Reiniku Kooli vanematekogu eestvedajatänu kelle algatusele, oskusele kaasata, toetada ja olla olemas rasketel momentidel sai teoks Tartu Mart Reiniku Kooli Liikuma Kutsuv Õueala. 
 • Kristjan Karis, Tartu Descartes’i Kooli lapsevanem, kes vedas edukalt eest Tartu Descartes’i ja Tartu Hansa Kooli ühise spordiväljaku renoveerimise plaane alates projekti esitamisest Tartu linna kaasava eelarve konkursile kuni ehitusprotsessi lõpuni välja.  
 • Kõnnin Koolini projektijuhid Lembe Levo, Kristiina Püttsepp, Marge Aedna, Tallinna Merivälja kooli lapsevanemad, kelle aktsioon ärgitas lapsevanemaid autoga lapsi kooli tuues kaugemale parkima, et lapsed saaksid jala kooli liikuda.  

LIIKUMA KUTSUVAT KOOLI TOETAV KOHALIK OMAVALITSUS 

 • Alutaguse Vallavalitsuskes on toetanud Mäetaguse Põhikooli liitumist Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga ja hoolitseb lisaks kooliperele ka kogukonna liikumisaktiivsuse eest. Kooli juurde rajatud mitmekülgset õueala kasutavad nii koolipere kui aleviku elanikud. 
 • Pärnu Linnavalitsus on esimesest hetkest alates toetanud piirkonna koolide kujunemist Liikuma Kutsuvaks Koolideks. Iga liituv kool on saanud linnalt märkimisväärse rahalise toetuse. Pärnu on näidanud üles suurt huvi kogu programmi ja selle tegevuste vastu ja pakkunud koolidele igakülgset toetust ja abi  
 • Rakvere linnavalitsusja linnapea Triin Vareku eestvedamisel on Rakvere linna põhikool, gümnaasium ja reaalgümnaasium liitunud Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikuga. Linn toetab kõiki koole kindla summaga aastas, mis annab koolidele kindluse erinevate tegevuste elluviimiseks. 
 • Tallinna linn koos haridusametiga on aastaid väärtustanudtunnustanud ja toetanud koole, kes viivad ellu Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid. Linn koos haridusametiga otsib pidevalt võimalusi, kuidas koolide õuealasid ja siseruume liikumisaktiivsuse tõstmiseks kaasajastada. 
 • Tartu Linnavalitsus, kes on üles näidanud selget huvi ja toetust linna koolide liikuma kutsuvale teekonnale, mille tulemusena on enamik Tartu koolidest ühinenud LKK võrgustikuga. Lisaks on Tartu linna arengukava üheks peamiseks eesmärgiks parandada linlaste elukvaliteeti, mille saavutamiseks arendatakse ühe tegevusena järjepidevalt „liikuma kutsuvat“ linnaruumi. 

LIIKUMA KUTSUVA KOOLI SUUR SÕBER (SÕBRAD) 

 • Eesti Arhitektide Liitkes on sihipäraselt avanud liikuma kutsuva kooliruumi ja koolide õuealade teemasid, olnud koolidele nõuandjaks ja loonud praktilisi abimaterjale. 
 • Rakvere Reaalgümnaasiumi Vilistlaskogu, kes kinkis kooli juubelil kogutud raha eest kooliperele kaks uut välipinksilauda. 
 • Sotsiaalministeeriumkes on olnud Liikuma Kutsuva Koolide võrgustikule järjepidevaks toeks ja programmile usaldusväärseks koostööpartneriks. 

PARIM DISTANTSÕPPEGA KOHANEJA 

 • Jüri Gümnaasiummis kohanes kiiresti eriolukorrast tingitud distantsõppega ja kus leiti nutikaid lahendusi nii õpilaste kui õpetajate liikumisaktiivsuse hoidmiseks. Sotsiaalmeedia vahendusel kutsusid kooli mängujuhid 1.4. klassi õpilasi ja õpetajaid osalema uudsel maastikukunsti väljakutsel. Õpetajad koondusid Facebooki gruppi, et jagada liikumisülesandeid, –tegevusi ja tulemusi, postitada fotosid ning üksteist motiveerida.
 • Paide Hammerbecki Põhikoolmis distantsõppele jäädes hakkas aktiivselt edastama igapäevaseid liikumisülesandeid lastele ning utsitas liikumistegevustest osa võtma ka terveid perekondi.
 • Rakvere Gümnaasiumi algklassimaja, kus distantsõppe ajal võeti kasutusele uudne süsteem. Lisaks tavapärastele liikumispausidele olid tunniplaanis kindlad koolipäevad, mis olid pühendatud liikumisele. Nii suudeti kodus veedetud kuudel jätkata sportlike ja liikuma ärgitavate tegevustega.