Eesti ja kogu maailma lapsed ei liigu piisavalt. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel ja liigsel istumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele ja heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule. Seetõttu oleme Tartu Ülikooli liikumislaboris loonud haridusuuendusprogrammi Liikuma Kutsuv Kool ja võtnud sihiks toetada koole, et iga koolipäev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele.

Liikuma Kutsuva Kooli programm tugineb rahvusvahelisele teadusele, Tartu Ülikooli liikumislabori uuringutele ja arendustele ning programmis osalevate koolide kogemustele.

Liikuma Kutsuva Kooli kodulehelt leiad hulgaliselt ideid ja soovitusi, kuidas tuua rohkem liikumist laste, noorte ja ka õpetajate koolipäeva.

 • Kuidas vähendada järjestikust istumist ainetundides?
 • Millised on võimalused lisada liikumist vahetundidesse?
 • Kuidas toetada aktiivsemat kooliteed?
 • Kuidas saab koolimaja ja kooliõu olla liikuma kutsuv?
 • Kuidas saab koolipäeva ülesehitus luua võimalused liikumiseks?

MIKS peaks toetama koolipäeval liikumist?

Kõik lapsed ja noored vanuses 5–17 aastat peaksid aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit, see on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks.

Uuringud näitavad, et alla poole Eesti lastest liigub piisavalt. Nädalapäevade lõikes ilmneb suur erinevus koolipäevade ja nädalalõpu vahel – liikumisaktiivsus on nädalavahetusel oluliselt madalam, piisavalt liikujaid on vaid 29%.

II kooliastmes (4.–6. klass) langeb õpilaste kehaline aktiivsus järsult ja istuva aja osakaal suureneb.

Liikumine on nii vajadus kui võimalus. Uuringud näitavad, et paremad võimalused koolis liikuda seostuvad suurema koolirõõmu ja paremate õpitulemustega. Tänapäeva istuval ajastul ei ole liikumine laste jaoks loomulik osa päevast, vaid vajab teadlikku suunamist ja soodustamist, sh ka pika koolipäeva jooksul.

Laste ja noorte liikumisaktiivsuse tase moodustub paljudest eri tegevustest nagu aktiivselt mängimine, aktiivne transport ehk vahemaade läbimine jala, tõukerattaga, jalgrattaga või muul aktiivsel viisil, treeningutel või mujal organiseeritud spordis osalemine, majapidamistööd ja teised igapäevased toimetused, samuti kehaliselt mitteaktiivne aeg.

Peamised keskkonnad ja mõjutajad, mis saavad luua eeldusi ja võimalusi liikumiseks, on:
– perekond ja sõbrad,
– lasteaed ja kool,
– kogukond ja ümbritsev keskkond,
– riiklikud strateegiad ja investeeringud.

Mis programm on Liikuma Kutsuv Kool?

Liikuma Kutsuv Kool on programm, milles alates 2016. aastast otsitakse Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel koostöös koolidega toimivaid lahendusi, kuidas muuta koolipäevad liikuvamaks ja tuua rohkem liikumisrõõmu iga õpilaseni. Meie visioon on, et kõigil Eesti õpilastel peab olema võimalus õppida Liikuma Kutsuvas Koolis.

Hea ülevaate leiab Liikuma Kutsuva Kooli programmist leiab sellest videost:

Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtted

 • liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut;
 • liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide, koolitee ja kehalise kasvatuse kaudu;
 • liikumine on osa koolikultuurist;
 • liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu;
 • liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ka ise osaleda ja panustada oma koolipäeva liikuvamaks kujundamisel;
 • liikumine on rohkem kui ainult sport.

Koolidel on erinevad tingimused, vajadused ja võimalused. Seetõttu on oluline, et iga kool leiaks endale kõige paremini sobivad lahendused. Liikuma Kutsuv Kool tähendab koolipere, lapsevanemate, omavalitsuse head läbikäimist ja koostööd õpilaste liikumise toetamisel. Ja mis on väga oluline – iga kool või kooliga seotud inimene saab hakata ise muutusi looma.

Kes rahastab programmi Liikuma Kutsuv Kool?

Aastatel 2016-2019

toimusid Liikuma Kutsuv Kooli arendus- ja rakendustegevused Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tartu Ülikooli rahastuse toel.

Aastatel 2020-2023

viiakse arendus- ja rakendustegevusi läbi Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmist “Local Development and Poverty Reduction” projektiga “Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine”, mida kaasrahastab Sotsiaalministeerium ning omafinantseeringu katab Tartu Ülikool.

Kes kuuluvad Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikku?

Liikuma Kutsuv Kool on koosloomel põhinev võrgustik, kus osalevad lisaks koolidele ja kooliperedele Tartu Ülikooli liikumislabor, sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja paljud teised partnerid.

Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikku kuuluvad koolid üle Eesti. Vaata, millised koolid kuuluvad võrgustikku siit.