Koolitee on oluline osa koolipäevast ja igal õpilasel peaks olema võimalus läbida koolitee vähemalt osaliselt aktiivselt liikudes, kasutades selleks ratast, rula, tõukeratast või tulles kooli jalgsi.

MIKS on aktiivne koolitee kasulik?

  • – parandab aju verevarustust ja suurendab aju aktiivsust
  • – aitab koolis keskenduda
  • – toetab õpilastevahelisi häid suhteid
  • – võimaldab muuta ühine koolitee lõbusamaks
  • – parandab õpilaste meeleolu
  • – suurendab laste päevast liikumisaktiivsust

MIS on aktiivne koolitee?

Aktiivne koolitee on selline, mida vähemalt osaliselt saab läbida jalgsi, ratta, rula, tõukerattaga, talvel suuskadega. Kooliteed on võimalik muuta huvitavamaks, andes õppetööga seotud ülesandeid.

Rattad, rula, tõukerattad

Aktiivse liikumise toetamiseks looge võimalused rataste ja tõukerataste turvaliseks hoiustamiseks. Korraldage koolis jalgrataste hoolduse ja parandamise koolitusi ning tehke kättesaadavaks jalgratta parandamise SOS-pakk.

Huvitav koolitee

Andke õpilastele ülesandeid, mida saab lahendada kooliteed läbides. Tehke kokkuleppeid, mis kaasavad tervet klassi. Näiteks: tulge vähemalt kolm korda nädalas kooli aktiivselt.

Aktiivne koolibuss

Julgustage õpilasi kutsuma endaga hommikul kaasa naabruskonna koolikaaslasi. Soovitage neil leppida kokku, kus hommikul kohtutakse, ning moodustada „aktiivne koolibuss“, kellega koos kooli kõndida või (tõuke)rattaga sõita. Noorematele õpilastele on abiks, kui lapsevanemad lepivad omavahel kokku, kes on „aktiivne bussijuht“.

Koolitee kaardistamine

Kasuta Maanteeameti koolitee kaardistamise infosüsteemi õppetöö mitmekesistamiseks ning liiklusteema lõimimiseks loodusõpetuse, geograafia, informaatika ja miks mitte ka matemaatika ja teiste tundidega. Õppevahendi abil saavad õpilased kaardistada oma koolitee, mõelda oma igapäevasele liikumisele ja koolitee ohutusele ning planeerida ohutumat teekonda kooli ja koju. Õpetajad saavad õpilaste vastustest olulist infot liiklusohutuse teema käsitlemiseks ja andmeid, mida õppetöös rakendada. Koolijuhid ja kohalik omavalitus saavad kaardirakendusest infot liikluskorralduslike probleemide kohta.

 

Soovitused

Aktiivsele liikumisele saab aidata kaasa kool, rajades rattaparklaid ning kohti rulade ja tõukerataste hoiustamiseks. Samuti on võimalik korraldada jalgratturikoolitusi ja jagada tasuta õppematerjale.
Oluline on ka vanemate tugi, kes saavad lapsi varustada aktiivsust toetavate liiklusvahenditega ning võimaldada kasvõi osaliselt koolitee läbimist aktiivselt. Samuti võiksid lapsevanemad olla kaasatud õpilaste liikumisviiside mitmekesistamisel, selleks vastava keskkonna loomisel ning turvalisuse tagamisel.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on kaardistada kooliümbruste ning laste peamiste liikumismarsruutide ohud ja võimalused ning võtta avaliku ruumi planeerimiseks ette muutused, mis võimaldaksid lastel turvaliselt kergliiklusvahendeid kasutada. Olgu siis tegemist ohutuma teeületusega, liikluse rahustamisega, lisatava tänavavalgustusega ristmikel ning ülekäiguradadel, nähtavuse parandamisega võsastunud ristmikel-ülekäikudel või uute kõnni- ja rattateede rajamisega piirkondadesse, kus neist napib.